درباره کیلینیک

درمانگاه شبانه روزی پارتیان درآبان ماه سال 1386 بهره برداری و شروع به کار کرده است
مؤسس و مسئول فنی این مرکز آقای دکترمرتضی حاجی علی می باشند