خط مشی و اهداف

خط مشی و اهداف کیفی

بهبود مستمر درارائه خدمات به بیماران

جلب رضایت مندی بیماران

همدلی وهمراهی با بیماران توام با کرامت انسانی

برقراری محیط کارسالم و ایمن

اموزش موثر پرسنل به دانش روز علوم پزشکی

افزایش بهره وری همراه با ارتقا سطح کیفی