اورژانس شبانه روزی

در این درمانگاه خدماتی همچون، پزشک عمومی ،پانسمان ، بخیه ، نوار قلب به صورت شبانه روزی برای مراجعین محترم انجام  میپذیرد .